بی تمرینی باعث افت انعطاف پذیری عضلات پشت ران می شود

نتایج یک پژوهش نشان داد: افزایش زمان بی تمرینی باعث افت و ماندگاری انعطاف پذیری عضلات پشت ران یا همسترینگ (HMF) می شود.

نرمین غنی زاده حصار ، عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه در پژوهشی که به بررسی ماندگاری انعطاف پذیری عضلات پشت رانی اندام غالب وغیرغالب بعد از یک دوره تمرین کششی( متوالی- متناوب) پرداخته است. می افزاید: ضرورت دستیابی به شیوه ای که در کمترین زمان بیشترین انعطاف پذیری را در بافت ایجاد کند، به طوری که بیشترین ماندگاری را داشته باشد ، از مهمترین مسایل توانبخشی و ورزشی است.

در این پژوهش آمده است: امروزه تمرینات کششی به منظور بهبود انعطاف پذیری بخش مهمی ازهر فعالیت آمادگی جسمانی است. بنابراین آگاهی از نحوه اجرای تمرینات کششی به طوریکه بیشترین میزان بازدهی را دراجرای ورزشی ورزشکار داشته باشد ، در بررسی عملکردهای ورزشی نقش اساسی دارد.

در این بررسی، 45 نفر از دختران دانشجوی غیر ورزشکار که به طور تصادفی به سه گروه مساوی کنترل ( 15 نفر) تجربی یک ( 5 نفر) و تجربی دو ( 15 نفر) تقسیم شدند و سپس جهت اندازه گیری انعطاف پذیری عضلات پشت ران از چهار آزمونSLR- AKE- HJA- SRT استفاده و از طریق آزمون ها دامنه باز شدن مفصل زانو(AKE) و دامنه خم شدن مفصل ران (SLR-SRT-HJA) به شیوه های مختلف تحت سنجش قرار گرفت و اندام غالب افراد از طریق نظر سنجی از آنها ثبت شد.

یافته های این بررسی نشان داد که میزان کاهش امتیازات آزمونAKE-SLR-SRT و افزایش امتیازات آزمونHJA درگروههای متوالی و متناوب درمقایسه با گروه کنترل ، بیان کننده تاثیر سه هفته بی تمرینی بر میزانHMF است.

ورزشی

همچنین بر اساس نتایج این پژوهش ، میزانHMF در گروههای متوالی و متناوب بعد از سه هفته بی تمرینی تفاوت معنی داری با میزانHMF گروه کنترل در آزمونهایALR- AKE- HJA دارد.

این یافته ها در خصوص تحقیقاتی است که افزایش انعطاف پذیری عضلات همسترینگ را فقط منوط به انجام تمرینات کششی می دانند.

بررسی این نتایج می افزاید: علاوه بر میزان ماندگاریHMF اندام غالب در مقایسه با اندام غیر غالب در هریک از  گروههای متوالی و متناوب تفاوت معنی داری نداشته است، از طرفی همبستگی زیادی نیز بین ماندگاریHMF اندام غالب در هر سه گروه تحقیق وجود دارد.

گفتنی است، تمرینات کششی، عضلات همسترینگ کوتاه را بلند یا سفتی آن را کم نمی کنند ، بلکه فقط تحمل کشش را تحت تاثیر قرار می دهند . به عبارت دیگر، افزایشHMF از افزایش در استقامت ( تحمل) کششی ناشی می شود و با افزوده شدن زمان بی تمرینی میزان این تحمل کمتر می شود.

در ادامه نتایج این تحقیق آمده است: با توجه به دقت آزمونهایSLR- AKE- HJA در مقایسه باSRT در اندازه گیری میزانHMF توصیه می شود که این آزمون در مقایسه باSRT در اولویت قرار گیرند.

پژوهشگر در خاتمه پیشنهاد کرده است: نتایج این تحقیق برای کلینیک هایی که تمرینات کششی ایستا را به عنوان قسمتی از برنامه توانبخشی ضمیمه می کند، همچنین برای افرادی که می خواهند انعطاف پذیریشان را به منظور کاهش صدمات وبالا بردن کیفیت اجرای ورزشی بهبود بخشنده مفید است.

منبع : tebyan.net