بالا آوردن هر دو پا با هم


برای انجام این حرکت در ابتدا مطمئن شوید که همه بدنتان روی زمین قرار دارد و گردن و شانه هایتان در آرامش هستند. انجام این حرکت به کمر و رانها شکل زیبایی می دهد.

1. روی زمین دراز بکشید.
بدنتان
2.
همراه با دم، هر دو پا را بالا بیاورید. زانوها راصاف نگه دارید و لگن را روی زمین پهن کنید.

اکاایران

3.
همراه با بازدم پاهایتان را پایین بیاورید. مطمئن شوید که پایین تنه شما زمانیکه پاهایتان را پایین می آورید کاملاً روی زمین قرار داشته باشد، تا از صدمه دیدگی ستون فقراتتان جلوگیری شود.

آوردنتهیه و ترجمه:گروه سلامت سیمرغ - مهرنوش نصوری
www.seemorgh.com
اختصاصی سیمرغ