آکاایران: آموزش حرکت دیپ بین دو نیمکت

۱- بین دو میز تخت  بایستید
۲- دستها را روی لبه یکی از میزها گذاشته (فاصله دست ها به اندازه پهنای شانه ها باشد) و پاها (پاشنه) را روی میز دیگر بگذارید
۳- دستها را بطور کامل صاف کرده (ولیکن قفل نکنید) و این وضعیت را نگه دارید

تکنیک اجرای حرکت
۱- حرکت را با خم کردن آرام آرنج خا آغاز کرده و تا جایی ادامه دهید که بدن بین میزها کاملا پایین آمده باشد
۲- به آرامی به طرف عقب فشار وارد کنید تا با صاف کردن آرنج ها به وضعیت شروع برگردد

۳-  حرکت را تا زمانی که تعداد تکرارهای مورد نظرتان کامل گردد تکرار کنید

منبع :